kosik kosik 0 EUR

Informácie
OBCHODNÉ PODMIENKY
V ZMYSLE ZÁKONA 102/2014 Z.z.

1. VŠEOBECNÉ PODMIENKY

1.1 Predávajúcim je spoločnosť AZOV s.r.o., Kollárova 38, 97401 Banská Bystrica, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súduBanská Bystrica, Oddiel : Sro , Vložka číslo : 23357/S, IČO: 46 924 311 , DIČ:2023651410, tel. +421905549343, e-mail: info@etiketka.sk.
1.2 Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorápomocou web aplikácie kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka.
1.3 Používaním web-stránok internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.
1.4 Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.

2. OBJEDNÁVANIE

2.1 Výrobok kupujúci objedná prostredníctvom nákupného košíka na web-stránkach predávajúceho,
2.2 Odoslanú objednávku potvrdí predávajúci bezodkladne emailom, elektronickým systémom na webe www.etiketka.sk alebo sms systémom a zároveň oznámi kupujúcemu dostupnosť a termín dodania tovaru. Všetky zaplatené objednávky sú záväzné!
2.3 Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky.
2.4 Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho je možné do zaplatenia kúpnej ceny bez udania dôvodu. Kupujúci môže objednávku zrušiť e-mailom, telefónom. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky e-mailom alebo telefonicky.
2.5 Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný výrobok. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, ...).
2.6 S každým objednávateľom bude odsúhlasená zmluva o dielo.

3. CENY

3.1 Predávajúci je platcom DPH (SK 2023651410).
3.2 K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu tovaru podľa toho, aký spôsob doručenia si kupujúci vyberie. Cena je odvodená od celkovej hmotnosti objednaného tovaru a aktuálna sadzba je viditeľná priamo v objednávke (pri každom spôsobe dopravy). Balné je zahrnuté v cene dopravy.

4. PLATBY
4.1 Platiť za tovar môže kupujúci prevodom na účet predávajúceho, alebo priamo platobnou kartou pomocou webaplikácie na základe informácií vyplývajúcich z objednávky. Na základe odoslanej objednávky vystaví predávajúci zálohový predpis , ktorý pošle spolu s potvrdením objednávky e-mailom. Iné spôsoby platby(priamy vklad na účet alebo poštovou poukážkou) môžu byť dodatkovo spoplatnené a preto iich neodporúčame. Ak sa rozhodnete napriek tomuto takýto druh platby realizovať všetky s tým spojené poplatky musia byť uhradené kupujúcim v plnom rozsahu. Odoslanie na dobierku nie je možné.
4.2 Platba je možná iba v EUR.
4.3 Daňový doklad (faktúru) posiela predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom.

5. DODACIE PODMIENKY
5.1 Lehota na výrobu a odoslanie tovaru je 48 hodín po pripísaní peňazí na účet predávajúceho , maximálna doba dodania je 14 dní alebo po dohode s kupujúcim sa môže predĺžiť. Maximálna doba dodania sa môže predĺžiť do 14 dní len v prípade ohraničenia našich výrobných kapacít pre vysoký záujem o čom informujeme klienta pri potvrdení objednávky. O dodacej lehote a termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky systémovým hlásením. Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku.

6. DORUČENIE TOVARU
6.1 Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru spôsobom, ktorý si kupujúci vyberie z ponúkaných možností v objednávke. Doprava v rámci Slovenska je prostredníctvom Slovenskej pošty 2. triedou a to nasledovne: do sumy objednávky 25 EUR - 2.60 EUR, nad 25 EUR je preprava BEZPLATNE. Slovensku poštou 1. triedou do sumy objednávky 30 EUR poštovné 2.90 EUR, nad túto sumu je poštovné BEZPLATNE.Pre krajiny EU(okrem CZE) je do sumy objednávky 39.99 EUR cena prepravy 4.7 EUR, pre Českú republike 4,50 EUR do sumy 34.99 EUR , nad 34.99 EUR je prepravné BEZPLATNE. Osobný odber je možný po dohode v mieste sídla predávajúceho v Banskej Bystrici. Tieto podmienky prepravy sú platné od 1.6.2022.
6.2 Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto.
6.3 Výrobok je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky.
6.4 Spolu s výrobkom dodá predávajúci kupujúcemu faktúru (daňový doklad), dodací list. Predávajúci taktiež dodá spolu s tovarom návod na použitie.
6.5 Za výrobok zodpovedá predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim. Výrobok sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy tento písomne potvrdí prevzatie tovaru.
6.6 Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného výrobku kupujúcemu zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca. Takéto prípady rieši predávajúci dodaním nového výrobku kupujúcemu po zaplatení všetkých škôd prepravcom.
6.7 V prípade väčšieho záujmu sa môže stať, že máme nedostatok výrobkov a tak Vami objednaný tovar Vám môžeme dodať v niekoľkých balíkoch, pričom poštovné a balné platíte ako za jeden balík.
6.8 Ak bude z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve potrebné dodávku tovaru opakovať, predávajúci si vyhradzuje právo opätovne doručiť tovar kupujúcemu až po zaplatení nákladov na doručenie.
6.9 V prípade neprevzatia doporučenej zásielky v lehote, alebo nedoručenie zásielky vzniklo uvedením nesprávnej, alebo neúplnej adresy kupujúcim, na opätovné zasielanie doporučenej zásielky je kupujúci povinný doplatiť výšku poštovného - v cene je zahrnuté poštovné a balné. Zásielka bude zaslaná až po uhradení danej čiastky na účet predávajúceho.

7. ODSTÚPENIE OD VYBAVOVANEJ OBJEDNÁVKY
7.1 Kupujúci je v súlade so zákonom oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od vybavenej objednávky a to do termínu zaplatenia kúpnej ceny v zmysle §7 ods. 6 písm. c zákona 102/2014 Z.z..
7.2 Po termíne úhrady nie je množné odstúpenie od objednávky nakoľko je výrobok vyrábaný podľa osobitej požiadavky spotrebiteľa .

8. ZÁRUKY A REKLAMÁCIE 8.1 Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi.
8.2 Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode predávajúceho je 24 mesiacov. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) vždy postačuje doklad o zakúpení (priložená faktúra).
8.3 Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním.
8.4 Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, s kópiou faktúry, dodacieho listu. Kupujúci je povinný spolu s výrobkom zaslať aj popis vady.
8.5 POSTUP REKLAMÁCIE:
8.5.1. Čo najskôr nás informovať emailom alebo telefonicky o chybe výrobku.
8.5.2. Poslať produkt späť na adresu firmy predávajúceho

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
9.1 Všetky osobné údaje poskytnuté zákazníkom v rámci objednávky tovaru či zákaznícke registrácie prostredníctvom internetového obchodu etiketka.sk sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej ako „ZOOÚ").
9.2 Odoslaním objednávky, resp. uzatvorením kúpnej zmluvy, dáva zákazník v súlade so zák. č. 122/2013 Z.z. súhlas predávajúcemu so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia objednávok a súvisiacej komunikácie so zákazníkom, ale aj po úspešnom vybavení objednávky pre účely plnenia zo zmluvy a vedenie príslušnej evidencie (napr. pri vybavovaní reklamácií, vedení účtovníctva a pod.), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Osobné údaje sú spracované v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail. Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom pre účely doručenia tovaru.
9.3 Vykonaním registrácie zákazníckeho účtu cez internetový obchod etiketka.sk, zákazník súhlasí s tým, aby v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov predávajúci, prípadne tretia osoba, ako touto spoločnosťou určený sprostredkovateľ v zmysle citovaného zákona, spracovávala, zhromažďovala a uchovávala osobné údaje zákazníka poskytnuté zákazníkom pri jeho registrácii. Zákazník tiež uskutočnením zákazníckej registrácie a/alebo zaškrtnutím súhlasu so zasielaním noviniek akoukoľvek formou pri odosielaní objednávky, udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním a využívaním týchto jeho osobných údajov pre účely propagačné aj marketingové a s odovzdaním týchto údajov obchodným partnerom predávajúceho na účely propagácie a marketingu, a súčasne vyslovuje súhlas s tým, aby predávajúci a prípadne tretie osoby, s ktorými táto spoločnosť uzatvorila príslušné zmluvné dojednania, posielali zákazníkovi obchodné oznámenia v elektronickej podobe, v zmysle zák. č 147/2001 Z. z. o reklame a zák. č. 610/2003 Z. z. o elektronickej komunikácii. Osobné údaje sú spracovávané v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, telefón, e-mail, pohlavie. Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.
9.4 Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou: spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom na účely doručenia tovaru (najmä Slovenská Pošta). Súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných informácií je udelený na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek zdarma odvolať výslovným a určitým prejavom v písomnej forme adresovanej predávajúcemu, a to poštou, telefonicky alebo elektronicky na e-mail info@etiketka.sk. Odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov dôjde zároveň k zrušeniu zákazníckej registrácie. Zákazník má podľa zák. č. 122/2013 Z.z. v súvislosti so spracovaním osobných údajov najmä nasledujúce práva: Zákazník má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať: a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané, b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií, c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie, d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, f) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie, g) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, h) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby. Zákazník má právo u predávajúceho na základe písomnej žiadosti namietať voči: a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu, b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.

10. ZÁVEREČNÉ INFORMÁCIE
10.1 Dozor nad poskytovaním služieb vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia, Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
10.2 Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. V Banskej Bystrici, dňa 31.3.2017
KONTAKT
AZOV s.r.o.
Kollárova 38, 97401 Banská Bystrica
info@etiketka.sk
+421905549343
© AZOV s.r.o. všetky práva vyhradené

Vážime si vaše súkromie a radi by sme vám oznámili, že táto stránka využíva súbory zvané cookies, ktoré nám pomáhajú zistiť čo vás zaujíma a vám prinášajú čo najlepšiu užívateľskú skúsenosť. Pomocou cookies analyzujeme návštevnosť, prispôsobujeme obsah a reklamy podľa vašich potrieb. Návštevou tohto webu súhlasíte s používaním cookies potrebných pre jeho fungovanie. Používanie ďalších typov cookies podlieha vášmu súhlasu. Sem ide odkaz na text GDPR